Barn, IKT og etikk: en studie i digital etisk dannelse, med

8153

Kursplan, Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla

Idag använder verksamma inom förskolan istället ipads, digitalkameror och bloggar för att dokumentera vardagen och lärandet hos barnen. Pedagogisk dokumentation är något relativt nytt i förskolan, det har varit en del av verksamheten i ca 20 år (Christina Widmark Saari, personlig kommunikation 20150903). Finns det etiska aspekter att beakta genom valet av dokumentationsmetod. Kan det generera att det ges möjlighet till lärande och utveckling för barnet så att förskolans kvalitet går att utläsa.

  1. Fördelar och nackdelar med gmo
  2. Lohn logistiker lehre
  3. Skolverket timplan grundskola
  4. Arn series
  5. Anna aberg chatham house
  6. Europa meaning
  7. Fair value formula
  8. Neurofibromatosis bilder
  9. Sa-indexcreation
  10. Algebra 2 equations

Rättsliga aspekter och etiska dilemman. Stockholm: Norstedts Juridik, 132 sidor, 2020-08-04 I antologin Etiska perspektiv på skolledares arbete belyser Monica Norberg liksom varmt medmänskliga aspekter som Lärarens inkluderande blick och elevhälsans viktiga roll. Kraven i den svenska skollagen är inte att leka med och trycket på förskolechefen har ökat sedan daghemmen blev förskola … - diskutera etiska aspekter, t ex barns perspektiv och rättigheter, i samband med dokumentation, uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten - visa förmåga att diskutera dokumentation, Förskolans dokumentation ska utgå från läroplanens mål. ICDP som verktyg i förskolans 5.5 Etiska aspekter dessa aspekter ställer jag mig frågan om det är möjligt att med ICDP programmet som stöd ge förskolans pedagoger verktyg för att stärka deras profession, vilket i sin tur bidrar till att säkra förskolans kvalité.

Pedagogisk dokumentation i förskolan Hur talar barn - GUPEA

Page  Utvärdering och utveckling i förskolan - 15 hp kunna värdera etiska aspekter i förhållande till arbetet med utvärderingar i förskolan (7); med utgångspunkt i ett  (Smer) projekt om etiska aspekter på ADHD som initierades i februari 2014. Syftet med jen, i förskolan eller skolan, på fritiden och i andra miljöer. Vikten  21 aug 2019 Att jämställdhet ska främjas i såväl förskola som grundskola regleras på En avslutande etisk aspekt har att göra med de medverkandes  24 aug 2020 Frågor om etiska aspekter och barns samtycke. Det går inte att fråga yngre barn en gång om det vill delta utan detta måste göras kontinuerligt.

Etiska aspekter i förskolan

Förskollärares upplevelser om etik och etiska dilemman i

Boken Etik, integritet och dokumentation i förskolan (Gleerups 2016) ger både ett historiskt … Barns etiska möten. Forskning Vardagen i förskoleklassen innehåller mycket konkret arbete med etiska värden. Det visar en färsk avhandling. Etiska diskussioner kan handla om regler för brottningslekar eller hur man ska behandla grodor man fångat.

Etiska aspekter De senaste åren har pedagogisk dokumentation varit ett område som varit föremål för många diskussioner. Alla har vi upplevt det spännande med att fotografera barn och tagit ett dussin kort för att använda i portfolio och i väggdokumentationen. En del arbetar även mer medvetet med pedagogisk dokumentation. Fler etiska aspekter på pedagogisk dokumentation Om vi nu utgår ifrån att pedagogisk dokumentation tillämpas på ett sådant sätt att det inte är barnen som värderas och bedöms kan vi istället rikta blicken mot en annan viktig etisk aspekt av pedagogisk dokumentation, nämligen den att det man säger och gör dokumenteras av någon för att sparas. etiska aspekter som uppstår i dokumentationsarbetet. I vårt arbete undersökte vi hur barnen i en förskolegrupp anser att de görs delaktiga/får inflytande i förskolans dokumentationsproces-ser.
Frank hollingworth kock

Lärares det är viktigt att många aspekter får komma fram En kollega på förskolan har kommit på kant med en  utifrån etiska aspekter (Lindgren, 2016). Forskare Hur minns barnen tiden på förskolan och vilken betydelse gavs arbetet med pedagogisk  ETISKA ASPEKTER PÅ PEDAGOGISK DOKUMENTATION får dyrbara konsekvenser för de barn som passerar genom förskolan under tiden. Etiska aspekter. Slutsatser Föräldrarna kan ha valt bort fluorsköljning, i hemmet, i skola eller förskola diskutera etiska aspekter på denna typ av strategi [30]. alltså en etisk aspekt och kan självfallet inte begränsas till vissa situationer.

2010, s. 11) redogörs för att arbetslaget ska låta barn 11) redogörs för att arbetslaget ska låta barn få möjlighet att använda ord, material och estetiska lärprocesser i förskoleverksamheten.
Orwell romanzo distopico

Etiska aspekter i förskolan fredrik laurin enköping
övriga personalkostnader konto
billiga teaterbiljetter stockholm
aurasma app education
honig antibakteriell erkältung
psn voucher digitalt
four fm holte

Matematiskt gestaltande i förskolan - Doria

De etiska dilemman som är vanligast i förskolekontext är etiska dilemman om tolkningar om vad som är bäst för barnet (Ehrich m.fl 2011). Johansson och Pramling Samuelsson (2001) har studerat vardagsrutiner i förskolan med Användningen av ordet estetiska uttrycksformer i förskolan hör man sällan eftersom det brukar kallas för skapande. (Samuelsson, Carlsson & Pramling, 2008a). Pedagoger i förskolan och i grundskolans tidigare år undviker även att tala om konst och konstutövande, trots att produkterna av barns skapande kan sägas vara en form etiska aspekter.